อโรมาดม : สีฝาทรงผมลิง (Aromadom : Monkey Hair Cap colors)

อโรมาดม ฝาทรงผมลิง Aromadom Monkey Hair Cap