อโรมาดม : สีฝาทรงผมยักษ์ (Aromadom : Giant Hair Cap colors)

อโรมาดม ฝาทรงผมยักษ์ Aromadom Giant Hair Cap